Oferta

Betorniarnia Maliszew wchodzi w skład  grupy kilku firm na terenie powiatu mińskiego zarządzanych  wspólnie przez jedną grupę  kapitałową. Dzięki współpracy logistycznej i finansowej oferujemy szeroki wachlarz usług sprzętowych transportowych i handlowych w swarze budownictwa.

   
Ofeta podstawowa:

Betony towarowe w klasach od B-7,5 do B-55, a ponadto:

 • podsypki piaskowe od 1,5 Mpa do 5 Mpa,
 • szlichty cementowo - piaskowe od M-15 do M-20,
 • zaprawy murarskie,
 • betony posadzkowe z dodatkiem włókien polipropylenowych,
 • betony posadzkowe z dodatkiem włókien stalowych,
 • betony szybkosprawne,
 • betony hydrotechniczne,
 • betony zgodnie z indywidualnym życzeniem naszych Klientów.


Transport i  pompowanie betonu:

 • Betonomieszarki pojemność - 6m³, 9m³, 10m³;
 • Transport betonów  półsuchych  wywrotki  czteroosiowe -12 m³
 • Transport betonów  półsuchych   ciągnik z naczepą          -14 m ³
 • Pompowanie betonów zasięg pompy   24 mb
 • Pompy o większym zasięgu uzgadniane z wyprzedzeniem.Usługi budowlane sprzętowe i transportowe:

 • Usługowy transport i pompowanie betonu pojemności    jw.                   
 • Wykopy ziemne, załadunki transport,
 • Roboty wyburzeniowe i rozbiórkowe,
 • Przyjmujemy gruz i odpad budowlany do utylizacji,
 • Montaż szalunków, roboty fundamentowe
 • Roboty zbrojarskie,  betonowanie stropów.Produkcja i sprzedaż prefabrykatów budowlanych:

 • Płyty drogowe typu MON   300x100x16 cm,               Sprzedaż materiałów budowlanych:

 • Piasek kopany;               
 • Pospółka;
 • Piasek płukany 0-2;
 • Mieszanka 0-16;
 • Kruszywa do betonu  2-8;
 • Kruszywa do betonu  8-16;
 • Kruszywa do betonu  17-32;
 • Cement luzem  CEMII  B-V 32, 5R;
 • Bloczki budowlane;
 • Beton kruszony mieszany  niesortowalny;
 • Beton kruszony  niesortowalny.TECHNOLOGIA  PRODUKCJI  - JAKOŚĆ:

Produkcja i dostawa betonu towarowego odbywa się wg PN-EN 206-1:2014. W Przedsiebiorstwie wdrożono "ZAKŁADOWĄ KONTROLĘ PRODUKCJI"
Zapewniamy stały nadzór laboratoryjny nad produkcją betonu, zgodnie z wymogami polskiej normy PN-B-06250:1988 "Beton zwykły". Do produkcji betonów stosujemy atestowane surowce. Beton  pod względem wytrzymałościowym  badany jest  na bieżąco, specjalistyczne badania oraz receptury opracowują  dla nas laboratoria dostawców podstawowych surowców:
1.    Laboratorium  Dyckerhoff Polska Sp.z o.o.
2.    MC  Bauchemie Sp. Z o.o.

3.   Własne laboratorium betonu.Stosujemy dodatki chemiczne  najlepszych  na polskim rynku firm:

 • plastyfikatory;
 • superplastyfikatory;
 • napowietrzacze;
 • opóźniacze;
 • przyspieszacze ;
 • zaprawy murarskie.


Beton powstaje z mieszanki kruszyw grubych, kruszyw drobnych, spoiwa, dodatków chemicznych i  wody.  Składniki muszą być odpowiednio wymieszane i przetransportowane na budowę. Bardzo ważnymi czynnikami decydującymi o jakości betonu są konsystencja i czasy wykonywania poszczególnych operacji.  Zagęszczony wbudowany beton wymaga pielęgnacji przez  28 dni.

Klasy wytrzymałości wg PN-EN 206-1:2014
Podstawę klasyfikacji stanowi wytrzymałość charakterystyczna na ściskanie określana w 28 dniu dojrzewania na próbkach sześciennych o wymiarach 150 x150x 150 mm.

Klasa wytrzymałości na ściskanie to minimalna wytrzymałość charakterystyczna oznaczana na próbkach walcowych w [N/mm2] pierwsza liczba i minimalna wytrzymałość charakterystyczna oznaczana na próbkach sześciennych w [N/mm2] druga liczba.

C8/10
C12/15
C16/20
C20/25
C25/30
C30/37
C35/45
C40/50
C45/55


Gwarancja:
Dostarczany przez naszą firmę beton    posiada gwarancję zgodnie ogólnymi warunkami dostawy. Nasi kierowcy nie są uprawnieni do dodawania wody do betonu.